تیک‌تاک چالش خطرناک دیگری را نیز ممنوع کرد

FALSE:: ERROR: UNSUPPORTED ENCODING